معرفی
واحد EDU
نام و نام خانوادگی: زهره غفوری
سمت: کارشناس آموزش 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری
شماره تماس: 205-33335800
شرح وظایف:
1. نیازسنجی آموزشی کارکنان
2. برگزاری کلاس های آموزشی مطابق با مجوز های دریافتی
3. پیگیری و پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی
4. برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های آموزشی استاژرها، اینترن ها و رزیدنت ها
 

 
مطالب آموزشی:

OSCE
عوارض تهویه مکانیکی
قصور پرستاری
تغذیه بیماران سوختگی


 


واحد آموزش به بیمار

 
نام و نام خانوادگی: سعیده هدایتی دشتمیان
سمت: کارشناس آموزش به بیمار
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
شماره تماس: 205-33335800
شرح وظایف:
1- نیاز سنجی آموزشی بیماران
2-تهیه محتوای آموزشی بر اساس نیاز سنجی انجام شده با تایید پزشک متخصص مربوطه

تبصره: مطالب تهیه شده باید مطابق با مطالب پزشکی به روز بوده و برای بیمار قابل فهم باشد.

3- حضور بر بالین بیمار و ارائه آموزش های حین ترخیص به بیمار و خانواده وی

4- ارائه پمفلت ها و مطالب آموزشی مرتبط با خود مراقبتی بیمار

5- تماس با بیماران ترخیص شده و انجام پیگیری های لازم

6- برگزاری کمیته آموزش به بیمار و اجرای مصوبات هر جلسه

 
مطالب آموزشی:
آموزش خود مراقبتی دیابت
پیشگیری از سرطان با خود مراقبتی
راه های پیشگیری و کنترل فشار خون بالا
جراحی جمجه