دفتر بهبود کیفیت


مسئول بهبود کیفیت: ناهید سلطانیان

تحصیلات : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 33347005-028   داخلی 225

شرح وظایف:

1. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
2. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک )
3. تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
4. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دارجهت فرایند های مختلف بیمارستان
5. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات ومداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
6. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
7. تدوین و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
8. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
9. تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
10. پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
11. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیماردر راستای الگوی اعتباربخشی
12. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
13. اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
14. هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات 
واحد اعتبار بخشی
 

کارشناس اعتبار بخشی : زهرا خالقی
تحصیلات : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره تماس: 33335800-028 داخلی 225
m.rezaei7420@yahoo.com


اعتبار بخشی چیست؟
به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.
خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس ( اعتباربخشی )راتشکیل میدهد.
اعتبار بخشی دونوع است
— 1-اعتبار بخشی ملی –کشوری است – اجباری
— 2-اعتباربخشی بین اللملی –داوطلبانه است -اختیاری
فوایداعتبار بخشی
— 1-تغییر رفتار ایجاد می کند.
— 2-تعهد رابه کیفیت بالا میبرد.
— 3-ارتباطات را دربیمارستان تقویت میکند
— 4-مشارکت یا collaborationرا تقویت میکند.