معرفی
نام و نام خانوادگی: حسنعلی فرزامی
سمت: مدیر خدمات پرستاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه
رزومه کاری:
1. همکاری با دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی قزوین و دانشگاه آزاد تاکستان به عنوان مربی کارآموزی دانشجویان 
2. پرستار بخش های درمانی اورژانس ،اورلوژی وسوختگی آموزشی درمانی شهید رجایی
3. سر پرستار درمانگاه این مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
4. سوپروایزر در گردش آموزشی درمانی شهید رجایی
پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 215-33335800
شرح وظایف:
1- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
2- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
3-بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
4- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
5- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله
6- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
7- مشارکت در کمیته های بیمارستانی
8- مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بیمارستان
9- حضور در راند های بالینی و مدیریتی

 

سوپروایزران 
 
نام و نام خانوادگی: فرزاد رجبی یکتا
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500

 
 
نام و نام خانوادگی: داود محزون
سمت: سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500

 
 
نام و نام خانوادگی: محمد رهنما
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500


 
 
نام و نام خانوادگی: سید اشرف السادات پورمومنی
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500


 
نام و نام خانوادگی: فرزانه شیخ حسنی
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500

 
 
نام و نام خانوادگی: الهام شالی پور
سمت:سوپروایزر آموزشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500