معرفی
مراقبت روزانه
بخش مراقبت روزانه
مسوول پرستاری:مهناز سپرد(کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش : داخلی 237 - 254      02833335800
ظرفیت بخش:12 تخت
بیماران بستری در بخش :
بیماران مرتبط با مشکلات جراحی، ارتوپدی، مغز و اعصاب و فک و صورت به صورت الکتیو
 

فعالیت های بخش:

1-انجام آزمایشات ، مشاورات و پیگیری اقدامات تشخیصی و درمانی بیماران

2- پیگیری تهیه وسایل عمل موردنیاز بیماران ارتوپدی و اعصاب و فک و صورت توسط واحد تجهیزات پزشکی