معرفی
رییس اتاق عمل:دکتر محسن صفاری زاده(متخصص ارتوپدی)
مسوول پرستاری:ریحانه مالمیر چگینی(کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش       منشی:303-304          02833335800
   اتاق پزشکان:305
    306: CSR

مجموعه اتاق های عمل بیمارستان شهید رجایی با تعداد نه اتاق عمل فعال جهت ارائه خدمات جراحی دپارتمان های مختلف جراحی به شرح زیر قرار دارد:
از ویژگی های بارز مجموعه اتاق عمل بیمارستان بهره مندی از کلیه امکانات و تجهیزات رایج است که طیف وسیعی از اعمال جراحی را میسر میسازد.
مجموعه CSR از سایر قسمت ها مجزا بوده و با رعایت تکنیک دقیق استریل اداره می شود.
ساعت شروع به کار اتاق عمل از 30/7 صبح تا 8 بعد از ظهر بوده و با توجه به حضور متخصصین جراحی در بیمارستان کلیه اعمال جراحی اورژانس در تمام ساعات شبانه روز قابل پیگیری و انجام است.
وظایف اتاق عمل:
- انجام کلیه اعمال جراحی عمومی شامل :
 آپاندکتومی،هرنی ، کوله سیستکتومی، تراکئوستومی،تیروئیدکتومی ،همورئید ،سینوس پایلونیدال ، سینوس سینویال، ماستکتومی،انواع بیوپسی ،انواع کانسر های دستگاه گوارش ،ترمیم عصب ، شکستگی های فک
-اعمال جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات:
تومور مغز ، دیسکهای کمر و گردن، خونریزیهای مغزی در اثر ضربه، آنومالیهای مادرزادی مغز و اعصاب
-اعمال جراحی ارتوپدی:
 انواع شگستگی های اندام،بریدگی های تاندون و عصب ، آنومالیهای مادرزادی اورتوپدی و...
-همچنین بخش اتاق عمل سوختگی واقع در طبقه همکف ، انجام اعمال جراحی سوختگی شامل :دبریدمان ، فاشیوتومی و ترمیم سوختگی و ....
- انجام کلیه اعمال جراحی سرپایی شامل:چست تیوب گذاری؛ کتدان و دبریدمان و ...CVP Line
- ارائه آموزش های علمی و عملی به رزیدنت های جراحی و بیهوشی
- ارائه آموزش های علمی و عملی به دانشجویان رشته اتاق عمل ،پرستاری و یا بیهوشی
 
 •پذیرش بیمار در اتاق عمل
پذیرش سرپایی:
کنترل آزمایشات ،کنترل رضایت عمل، کنترل رزرو خون در صورت نیاز، کنترل NPOبودن بیمار، کنترل VS، کنترل بیمار از نظر خروج پروتزها و دندانهای مصنوعی و زیورآلات، کنترل محل عمل، کنترل تعویض لباس
در صورت انتقال از بخش:
کنترل برگه مراقبت قبل از عمل، کنترل آزمایشات ، کنترل از نظر داشتن رضایت عمل، در صورتیکه بیمار High Riskباشد رضایت مربوطه در اتاق عمل گرفته شود، گرفتن شرح حال، کنترل بیمار از نظر نداشتن عضو مصنوعی و زیورآلات، اطمینان از NPOبودن بیمار
•انتقال بیمار به اتاق انتظار
•آماده کردن بیمار جهت عمل جراحی (رگ گیری، کنترل BP، کنترل VS)
•انتقال بیمار به تخت عمل جراحی
•آمادگی بیمار جهت شروع عمل جراحی (مانیتورینگ، فشار خون، کنترل IV line، کنترل مجدد پرونده بیمار، دادن Position مناسب)
•تزریق داروهای بیهوشی تحت نظارت متخصص بیهوشی
•اینتوباسیون بیمار (در صورت لزوم)
•دستور پزشک بیهوشی جهت شروع عمل
•انجام عمل جراحی
•کنترل بیمار در طول عمل جراحی توسط تکنیسین و متخصص بیهوشی
•خروج بیمار از بیهوشی
•انتقال بیمار به ریکاوری
◦تحویل بیمار به مسئول ریکاوری (دادن شرح حال کامل از وضعیت بیمار در طول عمل به مسئول ریکاوری)
◦اکسیژن تراپی، کنترل IO، کنترل سطح هوشیاری، در صورت نیاز درخواست خون و انجام آزمایشات مورد نیاز طبق دستور پزشک متخصص بیهوشی، تزریق داروهای مخدر جهت تسکین درد بیمار با تجویز پزشک متخصص بیهوشی، تکمیل پرونده بیمار
•انتقال بیمار به بخش مربوطه
◦تماس مسئول ریکاوری با سرپرستار بخش مربوطه جهت تحویل بیمار، انتقال بیمار با برانکارد، کنترل پرونده بیمار، کنترل تکمیل برگ مراقبت بعد از عمل، کنترل سطح هوشیاری، کنترل محل عمل از نظر خونریزی، تحویل بیمار توسط پرستار بخش مربوطه
•شناخت کلیه دستگاهها، بکارگیری صحیح وسایل و در صورت نیاز پیگیری رفع نقص دستگاهها