معرفی
اورژانس
 
نام و نام خانوادگی: مهدی یوسفی
سمت: رییس بخش اورژانس و معاون درمان مرکز
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: ارتوپدی
رزومه کاری:
1. متخصص ارتوپدی در مراکز درمانی
2. معاون در مان بیمارستان شهید رجایی
3. معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4. و ...
پست الکترونیک:
شماره تماس: 415، 416_ 33335800
 
نام و نام خانوادگی: زهره یونسی
سمت:
سرپرستار اورژانس
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
رشته تحصیلی:
پرستاری
پست الکترونیک:
شماره تماس
: 415، 416_ 33335800

 
 
فعالیت های بخش:
اقدامات احیاء جهت بیماران نیازمند به CPR
− رسیدگی به وضعیت بیماران تا تثبیت وضعیت عمومی بیمار
− اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه تا هنگام بستری بیمار در بخش های بیمارستان
− مایع درمانی بیماران بصورت تزریقی
− تحت نظر گرفتن بیمارانی که به علت مشکلات حاد ایجاد شده نیاز به مراقبت موقت دارند، مانند حوادث و تصادفات و ...
_ انواع بخیه قسمت های مختلف بدن و صورت و لب و چشم و نیز پانسمان سوختگی،پانسمان تصادف و ...در اورژانس انجام میشود
_ پانسمان های مختلف از جمله بانسمان بعد از عمل جراحی و سونداژ مجاری ادرار در اتاق پانسمان و گچ گیری و آتل گذاری در اتاق گچ گیری درمانگاه انجام میشود
 و سایر اقدامات مورد نیاز جهت بیماران اورژانسی