معرفی

داروخانه

نام و نام خانوادگی: دکتر فائزه لطف یاسوری
سمت: مسئول فنی داروخانه
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: داروسازی
پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 270_ 33335800

 

کارکنان زیرمجموعه: 
نام و نام خانوادگی: اسماعیل یوسفی باغی
سمت: متصدی امور دارخانه
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی:--
شرح وظایف:
1. تایید نسخ دارویی بخش و صدور حواله خروج دارو
2. کنترل آمپول های مخدر و تحویل به بخش
3. ثبت رسید انبار ها در سیستم HIS 
4. درخواست داروی مورد نیاز واحد توزیع
شماره تماس: 271_ 33335800
 
نام و نام خانوادگی: مهدی ملازینل
سمت: متصدی امور دارخانه
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک
شرح وظایف:
1. چیدن دارو و لوازم پزشکی در داخل قفسه
2. چک کردن تاریخ انقضاء دارو و لوازم
3. آماده کردن لیست دارویی مرکز جراحی پارس
4. درخواست داروهای مورد نیاز واحد
شماره تماس: 271_ 33335800

انبار دارویی:

 
نام و نام خانوادگی: شهلا شهراسبی
سمت: متصدی امور دارخانه
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شرح وظایف:
1. مرتب نموده برگه ها و پوکه های مخدر و ارسال به معاونت درمان
2.

شماره تماس: 271_ 33335800
 
نام و نام خانوادگی: آمنه مسعودی
سمت: متصدی امور دارخانه
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
شرح وظایف:
1. چیدن دارو و لوازم پزشکی در داخل قفسه
2. چک کردن تاریخ انقضاء دارو و لوازم
3. آماده کردن لیست دارویی مرکز جراحی پارس
4. درخواست داروهای مورد نیاز واحد
شماره تماس: 271_ 33335800