معرفی

فیزیوتراپی
 

نام و نام خانوادگی: ایرج حقی چهارطاق
سمت:مسئول فنی فیزیوتراپی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: فیزیوتراپی
پست الکترونیک:
شماره تماس: 266_ 33335800

 
فعالیتهای واحد فیزیوتراپی:
بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهید رجایی با استفاده از ابزار و تکنیکهای الکتروتراپی و مکانوتراپی (تمرین درمانی) و نیز با ارائه راهنمایی های لازم در مورد نحوه درمان بیماران بستری و سرپایی ارجاعی از سوی متخصص مربوطه ،اقدام به درمان بیماران مراجعه کننده می نماید.
نحوه ارائه خدمت به بیماران بستری:
طبق درخواست پزشک معالج و ارائه آن به واحد، کارشناس فیزیوتراپی جهت ارائه خدمت درخواستی بر بالین بیمار حضور می یابد و در صورت نیاز به دستگاه های الکتروتراپی و مکانوتراپی(تمرین درمانی) بیمار از بخش به واحد فیزیوتراپی فرستاده می شود و خدمت را دریافت می نماید.
نحوه ارائه خدمت به بیماران سرپایی:
بیماران سرپایی با نسخه پزشک معالج به واحد فیزیوتراپی مراجعه می نمایند که با توجه به حجم مراجعه کنندگان، امکانات و تعداد پرسنل موجود در نوبت درمان قرار می گیرند و در سر رسید نوبت بعد از مراحل پذیرش نوبت روزانه و ساعت مشخص جهت درمان مراجعه می نماید. قابل ذکر است در این مرکز خدمات توسط کارشناسان با تجربه و با تعرفه دولتی صورت می پذیرد و با در نظر گرفتن تروما بودن مرکز و وجود متخصصان ارتوپد، جراح اعصاب و طب فیزیک تجهیزات موردنیاز اینگونه بیماران در این واحد فراهم می باشد.
برای پذیرش بیمار مواردی لازم است که باید در نسخه رعایت شده باشد:
1-تاریخ اعتبار دفترچه در طول جلسات درمانی باقی باشد.
2-خط خوردگی در نسخه یا تاریخ نباشد(در صورت وجود خط خوردگی مهر و امضای پزشک خورده باشد.
3-ناحیه درمان و تشخیص و تعداد جلسات ذکر شده باشد.
4-نوع کارهایی که باید برای بیمار انجام شود ذکر شده باشد.
5-پزشک ارجاع دهنده با نوع بیماری مرتبط باشد.
6-بیشتر از دو موضع درمان فقط با تائید مأمور بیمه مربوطه قابل انجام می باشد.
7-نسخ دفترچه روستائی باید ممهور به مهر پزشک خانواده باشد.
8-برای انجام بیشتر از ده جلسه با یک نسخه نیاز به تأیید نماینده بیمه مربوطه می باشد.
9-دفترچه متعلق به خود بیمار باشد.
معرفی تجهیزات موجود در بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهید رجایی:
1-الکتروتراپی:
IR ; US ; ES ; Newdyn ; TENS ; IF ; Vibrator
2-تمرین درمانی:
تخت فریم با وسایل متعلقه ; Cp ball ; Cp roll ; Tilt board ; Parallel bar ; digi flexfinger bar ; Quadriceps table ; دوچرخه ثابت و چرخ شانه تریدمیل، ست وزنه