معرفی
          
      تلفن / نمابر :33335800-33320105(28)(98+)
          آدرس پستی : قزوین – انتهای خیابان پادگان- خیابان شهید قرنی- مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
           پست الکترونیک : hosrajaee@qums.ac.ir

درصورت وجود هر گونه  شکایت می توانید با شماره  های زیر با ما در ارتباط باشید


تلفن: ​33347006

داخلی: 208- 209

شماره موبایل: 09109593180