معرفی
                                                                        (( برنامه متخصصین مقیم مرکز در درمانگاه و کلینیک ویژه))
 

برنامه متخصصین فروردین 98 برنامه متخصصین مهر98
برنامه متخصصین اردیبهشت ماه 98 برنامه متخصصین آبان 98
برنامه متخصصین خرداد98 برنامه متخصصین آذر 98
برنامه متخصصین تیر98 برنامه متخصصین دی ماه 98
برنامه متخصین مرداد 98 برنامه متخصصین بهمن ماه 98
برنامه متخصصین شهریور 98 برنامه متخصصین اسفند ماه 98