معرفی
                                                                        (( برنامه متخصصین مقیم مرکز در درمانگاه و کلینیک ویژه))
 

برنامه متخصصین فروردین 99 برنامه متخصصین مهر99
برنامه متخصصین اردیبهشت ماه 99 برنامه متخصصین آبان 99
برنامه متخصصین خرداد99 برنامه متخصصین آذر 99
برنامه متخصصین تیر99 برنامه متخصصین دی ماه 99
برنامه متخصین مرداد 99 برنامه متخصصین بهمن ماه 99
برنامه متخصصین شهریور99 برنامه متخصصین اسفند ماه 99