معرفی
واحد EDU
نام و نام خانوادگی:  راضیه غفوری غفوری
سمت: سوپروایزر آموزش
مدرک تحصیلی: دکتری آموزش پرستاری
رشته تحصیلی: پرستاری
شماره تماس: 234-33335800
شرح وظایف:
1. نیازسنجی آموزشی کارکنان
2. برگزاری کلاس های آموزشی مطابق با مجوز های دریافتی
3. پیگیری و پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی
4. برنامه ریزی آموزشی
 

 
مطالب آموزشی:

OSCE
عوارض تهویه مکانیکی
قصور پرستاری
تغذیه بیماران سوختگی


 


واحد آموزش به بیمار

 
نام و نام خانوادگی:
سمت: کارشناس آموزش سلامت
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
شماره تماس: 234-33335800
09100454585
شرح وظایف:
1- نیاز سنجی آموزشی بیماران
2-تهیه محتوای آموزشی بر اساس نیاز سنجی انجام شده با تایید پزشک متخصص مربوطه

تبصره: مطالب تهیه شده باید مطابق با مطالب پزشکی به روز بوده و برای بیمار قابل فهم باشد.

3- حضور بر بالین بیمار و ارائه آموزش های حین ترخیص به بیمار و خانواده وی

4- ارائه پمفلت ها و مطالب آموزشی مرتبط با خود مراقبتی بیمار

5- تماس با بیماران ترخیص شده و انجام پیگیری های لازم

6- برگزاری کمیته آموزش به بیمار و اجرای مصوبات هر جلسه

 
مطالب آموزشی:
توصیه به بیماران ترمیم پارگی رباط مفصل زانو
توصیه های لازم در بیماران ضربه سر
توصیه های لازم دیسک کمر در درمان جراحی
توصیه های بعد از جراحی ترمیمی
توصیه های بعد از جراحی کیسه صفرا
توصیه های بیمار با فشار خون بالا (پرفشاری خون)
توصیه های بیماران قلبی
توصیه های لازم در بریدگی ها