معرفی

 

 
 

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=8c90d3d3-9c87-456b-9682-9114935ed079

رییس مدارک پزشکی: زهرا نظری

شماره تلفن داخلی : 213         02833335800

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فن آوری اطلاعات سلامت

 


شرح وظایف:

1-نظارت بر واحدهای تحت پوشش پذیرش و ترخیص بیماران، بایگانی، آمار بیمارستان و ...

2-نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها درزمان پذیرش تا ترخیص بیمار

3-نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی

4-بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی - روشهای کار و...

5-درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمهای پرونده های بیمارستانی

6-تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری

7-شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی

8-همکاری در تجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی با کمیته های مربوطه

9-نظارت بر صدور جواز دفن

10-نظارت بر درخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستان

11-همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی پزشکان و دانشجویان

12-شرکت در برنامه های آموزشی - تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی

13-آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر

14-نظارت در رعایت نظم وانضباط اداری پرسنل

15-پیگیری تامین نیروی انسانی در واحد مربوطه

16-ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش

17-برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه

18-نظارت بر عمکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش

19-ثبت وگزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها و نقایص