فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
نمایندگان شرکت ( HIS ): آقای مهندس مرتضی نوروزی - آقای مهندس سیدسعیدمیرابی 
شرح وظایف کارکنان واحد فناوری اطلاعات:
1-پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان
2-نظارت مستمر و پیگیری امور مربوط به سیستم HIS
3-پیگیری خرید و کارشناسی لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان
4-تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع آنها
5-حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه
6-انجام سایر امور محوله از طرف مدیریت بیمارستان