معرفی

واحد تغذیه
 

نام و نام خانوادگی: سیما همدانی
سمت: کارشناس تغذیه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: تغذیه
پست الکترونیک: 
شماره تماس: 315-33335800

 


شرح وظایف:
1-تهیه و تنظیم وتدوین برنامه تغذیه بیماران معمولی وبیماران رژیمی وهمچنین کارکنان بیمارستان
2-بررسی وکنترل لیست های غذایی بیماران باهماهنگی مسئولین بخش ها
3-اقدام به تهیه وتدارک انواع مواد غذایی مورد نیاز بیمارستان برای مصارف مقاطع زمانی مختلف
4-نظارت وکنترل لازم درمراحل مختلف طبخ به منظور حصول اطمینان ازکم وکیف مواد غذایی مورد استفاده وکیفیت طبخ به نحوی که به ارزش غذایی مواد خللی وارد نشود

5-بررسی وکنترل آمار میزان انواع غذاهای مورد نیاز بیمارستان در مقطع زمانی وانطباق آن با آمار تعداد انواع بیماران با هماهنگی مسئولین ذیربط
6-اخذ نظر مشورتی مقام مسئول بلافصل تخصصی و یا پزشکان معالج در مورد انواع غذاهای رژیمی انواع بیماران در جهت تهیه رژیم مناسب بهبود روندبیماری
7-اقدام به اتخاذ تمهیداتی در جهت لزوم رعایت دقیق رژیم غذایی مورد تجویز پزشک توسط بیماران به جهت هرچه موثرتر نمودن رژیم درمانی آنان
8-تهیه وتنظیم گزارش روند احوال بیماران تحت رژیم غذایی جهت بررسی ومطالعه مقام مسئول بلافصل تخصصی ویاپزشکان معالج
9-اقدام به تدوین استانداردهای کلی برای امور تغذیه علمی بر مبنای علم تغذیه درجهت تغذیه صحیح ومناسب بیماران ونهایتا تسریع درروند بهبود بیماری وبیماران بیمارستان
10-هماهنگی واقدام به اعمال کنترل های لازم حسب دستور مقام مسئول بالاتر درقسمت های مختلف آشپزخانه ونانوایی وانبارهای ذخیره سازی مواد غذایی قبل از مراحل طبخ به منظور حصول اطمینان از صحت جریان امور آنها وتنظیم گزارش موارد قابل تغییر واصلاح
11-نظارت کلی برامر بهداشت درقسمت های مختلف بیمارستان وهماهنگی های لازم باکارشناس بهداشت محیط
12-شرکت درجلسات جهت بررسی مشکلات ومسائل واتخاذ تصمیمات لازم