معرفی
عامل مدیر مالی
                                                                                                 
                                                                                             نام و نام خانوادگی: اصغر ستاریان
سمت: عامل مدیر مالی/ رییس حسابداری مرکز 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: حسابداری
رزومه فردی
پست الکترونیکی:
شماره تماس: 217-33335800
آدرس: چهار راه پادگان، کوچه شهید صفدری

                                                                                                      
کارکنان زیرمجموعه

 
                          نام و نام خانوادگی: مسعود حبیبی
سمت: مسئول تنظیم لیست حقوق و مزایا
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری
شرح وظایف:
1-تهیه لیست حقوق ماهیانه پرسنل و انجام مراحل بعدی جهت پرداخت
2- تهیه و تنظیم سند هزینه مأموریت کارکنان
3- انجام تغییرات ماهیانه پرسنلی شامل ( احکام جدید استعلاجی، غیبت، اتمام طرح و ...)
4- انجام امور مربوط به بیمه، کمک هزینه مهد کودک و ...
شماره تماس: 214-33335800

 
  
                                                                                  نام و نام خانوادگی: بهزاد فلاح عابد
سمت: حسابدار
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شرح وظایف:
1- تهیه سند هزینه دیون پرسنلی و اقدامات لازم تا حصول نتیجه
2- تهیه و تنظیم سند هزینه حقوق بازنشستگان
3- حفظ و نگهداری و بایگانی سوابق اسناد هزینه تحویلی به مدیریت مالی دانشگاه
4- تهیه و تنظیم سند هزینه حق لباس کارکنان
5- تهیه و تنظیم سند هزینه کارانه پزشکان و پرسنل بیمارستان جهت پرداخت
شماره تماس: 214-33335800
  

       نام و نام خانوادگی: سید جمال ولد آبادی
سمت: حسابدار
مدرک تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی:  حسابداری
شرح وظایف:
1- پرداخت هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر
2- رسیدگی منظم به اسناد هزینه تنظیمی و تطبیق با قوانین و مقررات مالی و معاملاتی
3- تحویل اسناد تنظیم شده و تکمیل شده به مدیریت مالی دانشگاه
4- رفع واخواهی اسناد هزینه واخواهی شده توسط مدیریت مالی دانشگاه
شماره تماس: 217-33335800
 
       نام و نام خانوادگی: زینب حاجی شعبانها
سمت: حسابدار مسئول درآمد
مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: حسابداری
شرح وظایف:
1- تأمین اعتبار و رعایت سقف اعتبارات مصوب
2- ثبت و طبقه بندی و کلیه اسناد هزینه و کلیه پرداختی ها از طریق نرم افزار های مربوطه
3- تهیه و تنظیم صورت های مالی جهت ارائه به مراجع مربوطه
4- تهیه و تنظیم اسناد هزینه کارپردازی
شماره تماس: 224-33335800
 
          نام و نام خانوادگی: رضا خسروی
سمت: حسابدار 
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری
شرح وظایف:
1- بایگانی اسناد مالی
2- بررسی مغایرت درآمد
3- صدور صورتحساب المثنی جهت بیماران
شماره تماس: 224-33335800
  
 
            نام و نام خانوادگی: مقتدا کشاورز
سمت: حسابدار 
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شرح وظایف:
1- صدور تعهد حقوقی
2- صدور چک ودیعه
3- بررسی اضافه و کسری واریزی بیماران
شماره تماس: 224-33335800