معرفی

مسوول واحد :مهدی خمسه(مهندس تجهیزات پزشکی)

شماره داخلی (312)           02833335800  
شرح وظایف :
1-سرپرستی و نظارت بر کار تعمیرات تجهیزات پزشکی
2-رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی وراه اندازی دستگاهها
3-جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری، تعمیرات و تهیه لوازم ماشین آلات و دستگاههای پزشکی
4-نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای تعیین شده
5-آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و ماشین آلات پزشکی به تکنسینهای تعمیرات تجهیزات پزشکی
6-تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه هاو رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی
7-انجام تحقیقات نظری و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری و تعمیر لوازم و ماشین آلات پزشکی
8-نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها
9-تهیه طرحهای تجهیزات یبیمارستان
10-تهیه دستورالعمل و آموزش به کارکنان واحدها درخصوص نحوه کار بادستگاهها
11-نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگاهها