معرفی
بیمه های طرف قرار داد بیمارستان شهید رجایی

1-    تامین اجتماعی
2-      خدمات درمانی
3-      خدمات درمانی ایرانیان
4-      خدمات درمانی بیمه روستایی
5-      نیروهای مسلح
6-      کمیته امداد
7-      بیمارستان 553 ارتش
8-      بیمه ایران
9-      بیمه دانا
10-   استانداری
11-   جانبازان
12-   بانک کشاورزی
13-   بانک تجارت
14-   بانک ملی
15-   معاونت بهداشتی
16-   صدا و سیما
17-   سازمان تامین زندانها
18-   بیمه البرز

مدارک لازم جهت ترخیص بیماران:

فتوکپی کارت بیمه
برگه تایید شده توسط کارشناس بیمه
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی شناسنامه پدر (برای کودکان) 
در صورتیکه قبلا جهت گرفتن کارت بیمه روی تخت اقدام ننموده اید میتوانید پس از بستری با با شناسنامه کلیه اعضای خانواده به مددکار اجتماعی بیمارستان مراجعه و پس از تکمیل فرم و امضای آن توسط ریاست بیمارستان یا فرد واجد دارای اختیار از سوی ایشان فرم تکمیل شده را به اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان تحویل داده معرفینامه یا کارت بیمه را جهت ارائه به بیمارستان دریافت نمایید.
 بیماران بی بضاعت:
 مراجعه به مددکار اجتماعی و تکمیل فرم مربوطه
فتوکپی شناسنامه