معرفی

نام و نام خانوادگی:
لیلا سحرخیز
سمت: مدیره خدمات پرستاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 215-33335800

شرح وظایف:

1- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
2- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
3-بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
4- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
5- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله
6- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
7- مشارکت در کمیته های بیمارستانی
8- مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی بیمارستان
9- حضور در راند های بالینی و مدیریتی

 

سوپروایزران
 
نام و نام خانوادگی: حسنعلی فرزامی
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه
پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500
نام و نام خانوادگی: حمید پورقربان
سمت: سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500

 
 
نام و نام خانوادگی: داود محزون
سمت: سوپروایزر آموزشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500

 
 
نام و نام خانوادگی: زهره یونسی
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500


 
 
نام و نام خانوادگی: سید اشرف السادات پورمومنی
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500


 
نام و نام خانوادگی: فرزانه شیخ حسنی
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500

 
 

نام و نام خانوادگی: احمد علی نوروزی
سمت:سوپروایزر بالینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پرستاری
پست الکترونیک:hosrajaee@qums.ac.ir
شماره تماس: 208, 209- 3333500