معرفی
مسئول واحد: مرضیه درزی
شماره داخلی: (310)         02833335800
شرح وظایف:
1-      بررسی امور و نظارت بر کار پرسنل
2-      بررسی پرونده های بیمه ای( قبل و بعد از ارسال به بیمه ها)
3-      ارتباط با انفورماتیک مرکز جهت تنظیم صورتحساب ها و نواقص پرونده ها
4-      کدگذاری اعمال جراحی بر اساس کتاب کالیفرنیا
5-      تعیین روزهای پیگیری بیماران حوادث ترافیکی
6-      بررسی کسورات بخش ها و ارئه راهکارهای رفع کسورات
7-       ارتباط با نمایندگان بیمه ها
8-      مراجعه به سازمان های بیمه و ثبت کسورات
9-      محاسبات ریالی کسورات و ارائه به امور مالی
10-    ارتباط با مسئولین بخشها ، رادیولوژی، سی تی اسکن و....