معرفی
مسوول پرستاری:مهناز سپرد (کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش : داخلی 237-254       02833335800
ظرفیت بخش12 تخت
بیماران بستری در بخش :
بیماران آماده عمل الکتیو با مشکلات ارتوپدی، جراحی، مغز و اعصاب، فک و صورت

فعالیت های بخش:

1-انجام آزمایشات ، مشاورات و پیگیری اقدامات تشخیصی و درمانی بیماران

2- پیگیری تهیه وسایل عمل موردنیاز بیماران ارتوپدی و اعصاب و فک و صورت توسط واحد تجهیزات پزشکی.