معرفی
نام و نام خانوادگی: حسنعلی فرزامی
سمت: مسئول درمانگاه
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه
پست الکترونیک:
شماره تماس:261-33335800