معرفی
کتابخانه بیمارستان شهید رجایی
Image result for ‫کتابخانه‬‎شابکا کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
IR-202110006