واحد بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی : ناهید سلطانیان

سمت : کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی

رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره داخلی :227

شرح وظایف :

  1. هماهنگی و یکپارچه سازي فعالیتهاي بهبود کیفیت در بیمارستان
  2. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی
  3. تدوین سیستم ها و فرایند هاي بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
  4. تدوین شاخص هاي مهم عملکردي اختصاصی،قابل اندازه گیري ،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایند هاي مختلف بیمارستان
  5. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات ومداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
  6. پیگیري و هماهنگی پیاده سازي استانداردهاي اعتبار بخشی در و واحدهاي اداری و پاراکلینیک بیمارستان
  7. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه با همکاری بخش ها و واحد های مختلف بیمارستان
  8. پیگیري برگزاري کمیته هاي بیمارستانی و رهگیري اجراي مصوبات