معرفی
»»» خط مشی هدایت گیرندگان خدمت
»»» خط مشی ارتباط با پزشکان مقیم
»»» خط مشی استفاده از تجارب فراگیران
»»» خط مشی طرح پژوهش

 
»»» فرایند ارتباط با معاون آموزشی
»»» فرایند ارتباط با اساتید برجسته
»»» آئین نامه پوشش فراگیران