معرفی
برنامه درمانگاهها
برنامـه صبح درمانگاه بیمـارستان شهیـد رجایی
 
روزهای هفته جراحی عمومی جراحی ترمیمی و سوختگی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب طب فیزیک و توان بخشی قلب
شنبه دکتر طارمیها دکتر سجادی  دکتر برزی دکتر نیک ­نژاد حسینی دکتر بستانی
یکشنیه دکتر شاهزانیان دکتر پاک فطرت دکتر ابوعلی/ استوار دکتر مرادی دکتر نیک ­نژاد حسینی دکتر بستانی
دوشنبه دکتر طارمیها دکتر صفاریزاده دکتر عبداله زاده دکتر نیک ­نژاد حسینی دکتر بستانی
سه­ شنبه  دکتر فرهاد دکتر ابراهیمی دکتر ملک زاده دکتر مولوی دکتر نیک­ نژاد حسینی دکتر بستانی
چهارشنبه دکتر شاهزانیان دکتر ابوعلی/ استوار دکتر عبداله زاده  دکتر نیک ­نژاد حسینی دکتر بستانی
پنجشنبه
 
دکتر مرتضوی/ زارعی

برنامه عصر ( کلینیک ویژه) بیمـارستان شهیـد رجایی

 
روزهای هفته جراحی عمومی جراحی ترمیمی و سوختگی ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب طب فیزیک و توان بخشی قلب سونو گرافی
شنبه دکتر
پاک فطرت
دکتر پاک فطرت دکتر زارعی  دکتر مرادی دکتر نیک ­نژاد حسینی دکتر بستانی دکتر محمدی
یکشنیه دکتر طارمیها   دکتر  مرتضوی دکتر مرادی دکتر نیک ­نژاد حسینی  
دوشنبه دکتر طارمیها   دکتر یوسفی دکتر عبداله زاده دکتر نیک ­نژاد حسینی   دکتر محمدی
سه­ شنبه  دکتر
پاک فطرت
دکتر پاک فطرت دکتر زارعی دکتر مرادی دکتر نیک­ نژاد حسینی  
چهارشنبه دکتر طارمیها   دکتر یوسفی دکتر عبداله زاده  دکتر نیک ­نژاد حسینی دکتر بستانی دکتر محمدی