معرفی
ریاست
نام و نام خانوادگی: علی طارمیها
سمت: سرپرست مرکز
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: جراحی عمومی
رزومه کاری:
1. متخصص جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
2. جانشین معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
3. مربی کارآموزی، کارورزی دانشجویان پزشکی و رزیدنت های مرکز
4. رییس بخش سوختگی
5. سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
پست الکترونیک: Alitaremiha@yahoo.com
شماره تماس: 204- 33335800

 
شرح وظایف:

1. مشارکت در تیم حاکمیتی و تیم اجرایی مرکز
2. مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی مرکز و تعیین اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
3. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
4. تایید و امضای کلیه قراردادهای مرکز
5. صدور ابلاغ مسئولین و کارکنان مرکز
6. مدیریت برگزاری کمیته های بیمارستانی
7. نظارت و مدیریت بخش های بالینی
8. ویزیت و معالجه بیماران مراجعه کننده