معرفی
مدیریت
نام و نام خانوادگی: مهدی رسولی
سمت: مدیر مرکز
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیرت دولتی
رزومه کاری:
  1. رئیس اداره حسابداری  بیمارستان کوثر
  2. مدیر امور اداری بیمارستان کوثر
  3. سرپرست مدیریت بیمارستان کوثر
  4. مدیر بیمارستان کوثر
  5. مدیر بیمارستان بوعلی
شماره تماس: 203- 33335800
 
پست الکترونیکی: http://hosrajaee@qums.ac.ir
شرح وظایف:

1. مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی و تعیین اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مرکز
2. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
3. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز
4. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز
5. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
6. مشارکت در جلسات تیم اجرایی و تیم حاکمیتی
7. امضای چک ها، اسناد و لیست های حقوقی و ... در سقف اعتبارات تخصیص یافته
8. مدیریت پروژه های عمرانی
9. تایید گواهی انجام کار، اضافه کار ساعتی، ماموریت و کارانه های پرسنلی
10. و ...