آلبوم تصاویر
چهارشنبه 14 آذر 1397 بازدید مدیر و رئیس امور عمومی و هیات همراه از روند پروژه در حال ساخت هتلینگ بیمارستان بخش ارتوپدی زنان
بازدید مدیر و رئیس امور عمومی و هیات همراه از روند پروژه در حال ساخت هتلینگ بیمارستان بخش ارتوپدی زنان   
1397/9/14 چهارشنبه
بازدید مدیر و رئیس امور عمومی و هیات همراه از روند پروژه در حال ساخت هتلینگ بیمارستان بخش ارتوپدی زنان   
1397/9/14 چهارشنبه