آلبوم تصاویر
يكشنبه 16 دي 1397 برگزاری کمیته مرگ و میر در سالن جلسات مرکز
برگزاری کمیته مرگ و میر در سالن جلسات مرکز   
1397/10/23 يكشنبه
برگزاری کمیته مرگ و میر در سالن جلسات مرکز   
1397/10/23 يكشنبه
برگزاری کمیته مرگ و میر در سالن جلسات مرکز   
1397/10/23 يكشنبه