آلبوم تصاویر
يكشنبه 9 دي 1397 حضور پرشور همکاران محترم دانشگاه و مرکز در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی
حضور پرشور همکاران محترم دانشگاه و مرکز در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی   
1397/10/23 يكشنبه
حضور پرشور همکاران محترم دانشگاه و مرکز در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی   
1397/10/23 يكشنبه
حضور پرشور همکاران محترم دانشگاه و مرکز در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی   
1397/10/23 يكشنبه
حضور پرشور همکاران محترم دانشگاه و مرکز در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی   
1397/10/23 يكشنبه