آلبوم تصاویر
شنبه 1 دي 1397 مراسم تودیع و معارفه ی مسئول حراست بیمارستان مستقل ولایت و تقدیر از مهندس درگاهپور و آقای سلیمانی حراست های پیشین
مراسم تودیع و معارفه ی مسئول حراست بیمارستان مستقل ولایت و تقدیر از مهندس درگاهپور و آقای سلیمانی حراست های پیشین   
1397/10/23 يكشنبه
مراسم تودیع و معارفه ی مسئول حراست بیمارستان مستقل ولایت و تقدیر از مهندس درگاهپور و آقای سلیمانی حراست های پیشین   
1397/10/23 يكشنبه
مراسم تودیع و معارفه ی مسئول حراست بیمارستان مستقل ولایت و تقدیر از مهندس درگاهپور و آقای سلیمانی حراست های پیشین   
1397/10/23 يكشنبه