آلبوم تصاویر
دوشنبه 24 دي 1397 بازدید ریاست، مدیریت و هیات همراه از پروژه بخش ارتوپدی و اعصاب زنان جهت پیگیری روند کار مبنی بر تسریع در اجرای عملیات بازسازی و رفع مشکلات بخش
بازدید ریاست، مدیریت و هیات همراه از پروژه بخش ارتوپدی و اعصاب زنان جهت پیگیری روند کار مبنی بر تسریع در اجرای عملیات بازسازی و رفع مشکلات بخش   
1397/10/24 دوشنبه
بازدید ریاست، مدیریت و هیات همراه از پروژه بخش ارتوپدی و اعصاب زنان جهت پیگیری روند کار مبنی بر تسریع در اجرای عملیات بازسازی و رفع مشکلات بخش   
1397/10/24 دوشنبه
بازدید ریاست، مدیریت و هیات همراه از پروژه بخش ارتوپدی و اعصاب زنان جهت پیگیری روند کار مبنی بر تسریع در اجرای عملیات بازسازی و رفع مشکلات بخش   
1397/10/24 دوشنبه