آلبوم تصاویر
پنجشنبه 4 بهمن 1397 کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عمل توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت
کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عمل توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت   
1397/11/7 يكشنبه
کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عمل توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت   
1397/11/7 يكشنبه
کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عمل توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت   
1397/11/7 يكشنبه
کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عمل توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت   
1397/11/7 يكشنبه