آلبوم تصاویر
سه‌شنبه 9 بهمن 1397 برگزاری کمیته بحران و بازنگری فرایندها و چارت تیم بحران در سالن جلسات مرکز
برگزاری کمیته بحران و بازنگری فرایندها و چارت تیم بحران در سالن جلسات مرکز    
1397/11/9 سه‌شنبه
برگزاری کمیته بحران و بازنگری فرایندها و چارت تیم بحران در سالن جلسات مرکز    
1397/11/9 سه‌شنبه
برگزاری کمیته بحران و بازنگری فرایندها و چارت تیم بحران در سالن جلسات مرکز    
1397/11/9 سه‌شنبه