آلبوم تصاویر
شنبه 13 بهمن 1397 کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در بخش سوختگی توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت
کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در بخش سوختگی توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت   
1397/11/13 شنبه
کارگاه آموزشی بهداشت و رعایت موازین کنترل عفونت در بخش سوختگی توسط آقای شجاعی کارشناس بهداشت محیط و خانم شالی پور کارشناس کنترل عفونت   
1397/11/13 شنبه