آلبوم تصاویر
شنبه 13 بهمن 1397 حضور مدیر محترم و همکاران گرامی مرکز در مراسم تکریم دکتر یوسفی و معارفه دکتر معصومی فر در سالن شهیدبابایی دانشگاه
حضور مدیر محترم و همکاران گرامی مرکز در مراسم تکریم دکتر یوسفی و معارفه دکتر معصومی فر در سالن شهیدبابایی دانشگاه   
1397/11/13 شنبه
حضور مدیر محترم و همکاران گرامی مرکز در مراسم تکریم دکتر یوسفی و معارفه دکتر معصومی فر در سالن شهیدبابایی دانشگاه   
1397/11/13 شنبه
حضور مدیر محترم و همکاران گرامی مرکز در مراسم تکریم دکتر یوسفی و معارفه دکتر معصومی فر در سالن شهیدبابایی دانشگاه   
1397/11/13 شنبه
حضور مدیر محترم و همکاران گرامی مرکز در مراسم تکریم دکتر یوسفی و معارفه دکتر معصومی فر در سالن شهیدبابایی دانشگاه   
1397/11/13 شنبه

حضور مدیر محترم و همکاران گرامی مرکز در مراسم تکریم دکتر یوسفی و معارفه دکتر معصومی فر در سالن شهیدبابایی دانشگاه   
1397/11/13 شنبه
حضور مدیر محترم و همکاران گرامی مرکز در مراسم تکریم دکتر یوسفی و معارفه دکتر معصومی فر در سالن شهیدبابایی دانشگاه   
1397/11/13 شنبه