آلبوم تصاویر
دوشنبه 29 بهمن 1397 بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت
بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه
بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه
بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه
بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه

بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه
بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه
بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه
بازدید دکتر سید صادقی رییس محترم اداره بازرسی و دکتر شیخی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز و بررسی نحوه ارائه  میز خدمت و همچنین اجرای طرح انطباق و حقوق گيرنده خدمت   
1397/12/1 چهارشنبه