آلبوم تصاویر
يكشنبه 5 اسفند 1397 هم اکنون اهدا لوح سپاس از زحمات جناب آقای دکتر شفیق به عنوان رئیس اسبق کمیته انتقال خون مرکز
هم اکنون اهدا لوح سپاس از زحمات جناب آقای دکتر شفیق به عنوان رئیس اسبق کمیته انتقال خون مرکز   
1397/12/11 شنبه
هم اکنون اهدا لوح سپاس از زحمات جناب آقای دکتر شفیق به عنوان رئیس اسبق کمیته انتقال خون مرکز   
1397/12/11 شنبه
هم اکنون اهدا لوح سپاس از زحمات جناب آقای دکتر شفیق به عنوان رئیس اسبق کمیته انتقال خون مرکز   
1397/12/11 شنبه
هم اکنون اهدا لوح سپاس از زحمات جناب آقای دکتر شفیق به عنوان رئیس اسبق کمیته انتقال خون مرکز   
1397/12/11 شنبه

هم اکنون اهدا لوح سپاس از زحمات جناب آقای دکتر شفیق به عنوان رئیس اسبق کمیته انتقال خون مرکز   
1397/12/11 شنبه