آلبوم تصاویر
يكشنبه 5 اسفند 1397 گرامیداشت روز مهندس با حضور مدیریت و همکاران در سالن جلسات مرکز
گرامیداشت روز مهندس با حضور مدیریت و همکاران در سالن جلسات مرکز   
1397/12/11 شنبه
گرامیداشت روز مهندس با حضور مدیریت و همکاران در سالن جلسات مرکز   
1397/12/11 شنبه
گرامیداشت روز مهندس با حضور مدیریت و همکاران در سالن جلسات مرکز   
1397/12/11 شنبه
گرامیداشت روز مهندس با حضور مدیریت و همکاران در سالن جلسات مرکز   
1397/12/11 شنبه

گرامیداشت روز مهندس با حضور مدیریت و همکاران در سالن جلسات مرکز   
1397/12/11 شنبه