آلبوم تصاویر
شنبه 11 اسفند 1397 برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانی در سالن جلسات مرکز
برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانی در سالن جلسات مرکز   
1397/12/17 جمعه
برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانی در سالن جلسات مرکز   
1397/12/17 جمعه
برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستانی در سالن جلسات مرکز   
1397/12/17 جمعه