آلبوم تصاویر
پنجشنبه 1 فروردين 1398 بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه

بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه

بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه
بازدید نوروزی و تبریک سال نو توسط سوپروایزر محترم کشیک،مسئول محترم تدارکات وخدمات ازبخشها و واحدهای بیمارستان دراولین روز فروردین۱۳۹۸   
1398/1/25 يكشنبه