آلبوم تصاویر
جمعه 2 فروردين 1398 حضور مستندسازان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
حضور مستندسازان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/1/25 يكشنبه
حضور مستندسازان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/1/25 يكشنبه
حضور مستندسازان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/1/25 يكشنبه
حضور مستندسازان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/1/25 يكشنبه

حضور مستندسازان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/1/25 يكشنبه
حضور مستندسازان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/1/25 يكشنبه