آلبوم تصاویر
چهارشنبه 7 فروردين 1398 بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی وبازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه

بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه

بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه
بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه

بازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیبازدید جناب آقای داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکزس کمیسیون اصل نود و هیئت همراه از بخش های مرکز   
1398/1/27 سه‌شنبه