آلبوم تصاویر
شنبه 31 فروردين 1398 حضور جناب آقای دکتر معصومی فر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون محترم درمان، ریاست و هیئت همراه مرکز به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز
حضور جناب آقای دکتر معصومی فر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون محترم درمان، ریاست و هیئت همراه مرکز به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز   
1398/2/6 جمعه
حضور جناب آقای دکتر معصومی فر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون محترم درمان، ریاست و هیئت همراه مرکز به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز   
1398/2/6 جمعه
حضور جناب آقای دکتر معصومی فر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون محترم درمان، ریاست و هیئت همراه مرکز به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز   
1398/2/6 جمعه
حضور جناب آقای دکتر معصومی فر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون محترم درمان، ریاست و هیئت همراه مرکز به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز   
1398/2/6 جمعه

حضور جناب آقای دکتر معصومی فر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون محترم درمان، ریاست و هیئت همراه مرکز به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز   
1398/2/6 جمعه
حضور جناب آقای دکتر معصومی فر معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون محترم درمان، ریاست و هیئت همراه مرکز به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز   
1398/2/6 جمعه