آلبوم تصاویر
شنبه 21 ارديبهشت 1398 برگزاری آیین بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و حضور همکاران ارجمند مرکز
برگزاری آیین بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و حضور همکاران ارجمند مرکز   
1398/2/28 شنبه
برگزاری آیین بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و حضور همکاران ارجمند مرکز   
1398/2/28 شنبه
برگزاری آیین بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و حضور همکاران ارجمند مرکز   
1398/2/28 شنبه
برگزاری آیین بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و حضور همکاران ارجمند مرکز   
1398/2/28 شنبه

برگزاری آیین بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و حضور همکاران ارجمند مرکز   
1398/2/28 شنبه