آلبوم تصاویر
شنبه 28 ارديبهشت 1398 برگزاری جلسه بازتوزیع درآمد (واحدهای آزمایشگاه و فیزیوتراپی) در سالن کنفرانس مرکز
برگزاری جلسه بازتوزیع درآمد (واحدهای آزمایشگاه و فیزیوتراپی) در سالن کنفرانس مرکز   
1398/2/28 شنبه
برگزاری جلسه بازتوزیع درآمد (واحدهای آزمایشگاه و فیزیوتراپی) در سالن کنفرانس مرکز   
1398/2/28 شنبه
برگزاری جلسه بازتوزیع درآمد (واحدهای آزمایشگاه و فیزیوتراپی) در سالن کنفرانس مرکز   
1398/2/28 شنبه