آلبوم تصاویر
دوشنبه 27 خرداد 1398 بازدید جناب آقای دکتر سیدصادقی، جناب آقای شیرعلی، سرکارخانم حاج رضایی و تیم همراه از مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
بازدید جناب آقای دکتر سیدصادقی، جناب آقای شیرعلی، سرکارخانم حاج رضایی و تیم همراه از مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه
بازدید جناب آقای دکتر سیدصادقی، جناب آقای شیرعلی، سرکارخانم حاج رضایی و تیم همراه از مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه
بازدید جناب آقای دکتر سیدصادقی، جناب آقای شیرعلی، سرکارخانم حاج رضایی و تیم همراه از مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه