آلبوم تصاویر
دوشنبه 3 تير 1398 برگزاری جلسه کمیته مرگ و میر با حضور اعضای کمیته در سالن کنفرانس مرکز
برگزاری جلسه کمیته مرگ و میر با حضور اعضای کمیته در سالن کنفرانس مرکز   
1398/4/9 يكشنبه
برگزاری جلسه کمیته مرگ و میر با حضور اعضای کمیته در سالن کنفرانس مرکز   
1398/4/9 يكشنبه