آلبوم تصاویر
يكشنبه 9 تير 1398 بازدید جناب آقای دکتر مهرام و هیات همراه از نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین راه اندازی بخش ارتوپدی زنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
بازدید جناب آقای دکتر مهرام و هیات همراه از نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین راه اندازی بخش ارتوپدی زنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه
بازدید جناب آقای دکتر مهرام و هیات همراه از نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین راه اندازی بخش ارتوپدی زنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه
بازدید جناب آقای دکتر مهرام و هیات همراه از نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین راه اندازی بخش ارتوپدی زنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه
بازدید جناب آقای دکتر مهرام و هیات همراه از نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین راه اندازی بخش ارتوپدی زنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه

بازدید جناب آقای دکتر مهرام و هیات همراه از نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین راه اندازی بخش ارتوپدی زنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/4/9 يكشنبه