آلبوم تصاویر
چهارشنبه 26 تير 1398 مراسم بازنشستگی آقای طارمی همکار گرامی سی تی اسکن
مراسم بازنشستگی آقای طارمی همکار گرامی سی تی اسکن   
1398/4/29 شنبه
مراسم بازنشستگی آقای طارمی همکار گرامی سی تی اسکن   
1398/4/29 شنبه
مراسم بازنشستگی آقای طارمی همکار گرامی سی تی اسکن   
1398/4/29 شنبه
مراسم بازنشستگی آقای طارمی همکار گرامی سی تی اسکن   
1398/4/29 شنبه

مراسم بازنشستگی آقای طارمی همکار گرامی سی تی اسکن   
1398/4/29 شنبه
مراسم بازنشستگی آقای طارمی همکار گرامی سی تی اسکن   
1398/4/29 شنبه